dr Anna Kadykało Tłumacz i lektor języka rosyjskiego
Strona główna
Wykształcenie
Publikacje
Tłumaczenia
J. rosyjski
J. angielski
J. ukraiński
Польский язык
Cennik
Kontakt
Hobby

Publikacje

2018

 1. The Pioneer Movement in the Contemporary Perception of Russian, “Przegląd Rusycystyczny” 2018, nr 1 (161), s. 44-63.
2017
 1. Upadek Związku Radzieckiego w świetle rosyjskich podręczników do historii, „Kultura i Edukacja” 2017, nr 1 (115), s. 31–49, DOI: 10.15804/kie.2017.01.02.
 2. Wojny czeczeńskie – “błąd”, “hańba” czy „narodowa tragedia” Rosji? Obraz konfliktów rosyjsko-czeczeńskich w rosyjskich podręcznikach do historii, „Roczniki Humanistyczne” 2017, t. LXV, zeszyt 7. Słowianoznawstwo, Lublin 2017, s. 79-101, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh2017.65.7-6.
2015
 1. The Afghan War (1979-1989) in the Cultural Memory of the Russians, “Cultural Analysis”, Volume 14, 2015, s. 48-81.
 2. Образ коммунальной квартиры в текстах русских исполнителей, „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”, Volume 60, Number 2, December 2015, s. 451-463.
 3. Kreowanie nowej wizji dziecka w radzieckim dyskursie politycznym, pedagogicznym i literackim, [w:] Dialog z tradycją, t. IV (Język-komunikacja-kultura), pod red. R. Dźwigoł i I. Steczko, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 129-140.
 4. Образ ветерана Великой Отечественной войны в российских демотивационных плакатах, [w:] Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов: сборник статей, отв. ред. А.Ш. Кабирова, Казань 2015, s. 606-616.
 5. Kształtowanie pamięci o masowych represjach w rosyjskiej przestrzeni internetowej, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 3, s. 5-17.
 6. Герои советского детства в современном Рунете, [w:] Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 195-204.
 7. Recepcja postaci Stalina w pamięci kulturowej młodego pokolenia Rosjan, „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, t. LXIV, s. 93-107.
2014
 1. Великая Отечественная война глазами российских интернет-пользователей (на материале демотиваторов), [w:] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 1, Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, red. M. Kowalska, M. Kuryłowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 33-43.
 2. Lenin w rosyjskiej kulturze popularnej, czyli dekonstruowanie mitu wodza rewolucji we współczesnej Rosji, [w:] Na Wschód od linii Curzona. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. R. Król-Mazur, M. Lubina, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 67-76.
 3. Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, 622 s.
 4. Budowanie tożsamości internetowej wśród dorastającego pokolenia w Rosji, [w:] (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 409-417.
 5. Obraz dziecięcej rzeczywistości w utworach Nikołaja Nosowa, [w:] Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, A. Zok-Smoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 161-174.
 6. Советские ритуалы перехода – на примере детских и молодежных организаций, [w:] „VADE NOBISCUM” IX, red. E. Kacprzyk, M. Gawryszczak, Wydanie i Druk „Piktor” Sp. j., Łódź 2014, s. 325-331.
2013
 1. Poglądy Wasilija Suchomlińskiego na wychowanie, [w:] Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, t. 6, red. nauk. A. Gofron, K. Motyl, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 227-242.
 2. Radziecka wspólnota dziecięca – odsłona powojenna (na podstawie wspomnień Aleksieja Kozłowa „Козел на саксе”), „POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 26, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 501-516.
2012
 1. Powrót do przestrzeni dzieciństwa jako poszukiwanie sensu egzystencji („Lato Pańskie” Iwana Szmielowa), [w:] Wymiary powrotu w literaturze, red. M. Garbacik, P. Kawulok, A. Nowakowski, N. Palich, T. Surdykowski, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, s. 27-32.
 2. Bajka jako wyraz sprzeciwu wobec totalitaryzmu – na podstawie utworów Jewgienija Szwarca i Tamary Gabbe, [w:] Polityczność literatury. Polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu, red. J. Olejniczak, R. Knapek, M. Szumna, Wydawnictwo Para, Katowice 2012, s. 272-281.
 3. Nowe oblicze dzieciństwa jako skutek zmian społecznych po upadku ZSRR, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 4, Reinterpretacja po dwudziestu latach, red. A. Jach, M. Kuryłowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 151-170.
2011
 1. Святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке» как предостережение перед проблемой беспризорности, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 171-179.
 2. Gajdar i jego timurowcy. Początki legendy i współczesne próby jej demitologizacji, „Slavia Orientalis” 2011, Rocznik LX, Nr 3, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, s. 349-364.
 3. Polityczna indoktrynacja dzieci we współczesnej Rosji, [w:] Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy, red. M. Grabowski, Goblin Studio, Kraków 2011, s. 218-235.
 4. Antybajkowa kampania w ZSRR,„POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1 (15)/2011, Księgarnia Akademicka, s. 67-78.
 5. Idea szczęśliwego dzieciństwa w konfrontacji z radziecką rzeczywistością, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 111-117.
 6. Ленин как герой советского детства. На материале стихов и рассказов для детей,[w:] Świat Słowian w języku i kulturze XII, Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, red. D. Dziadosz i A. Krzanowska, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2011, s. 174-181.
 7. Radziecka dziecięca wspólnota w kilku odsłonach, [w:] Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Kopczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2011, s. 82-90.
 8. Обрывки памяти прежней жизнио воспоминаниях русских детей вэмиграции, „VADE NOBISCUM” VII, Drukarnia i Wydawnictwo „Piktor” s. c., Łódź 2011, s. 103-112.
 9. Bajka w służbie ideologii komunistycznej. Przypadek Jewgienija Piermiaka, Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo” 1(5) 2011, s. 87-99.
 10. Od dydaktyki i komizmu do kształtowania młodych obywateli. O wierszach dla dzieci Samuiła Marszaka, [w:] „Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa”, nr 1 (14), Kraków 2011, s. 3-13.
 11. Rasputin: quasi-autocharakterystyka, [w:] „Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa”, nr 1 (14), Kraków 2011, s. 80-93.
2010
 1. Problem zła w rosyjskich ludowych bajkach magicznych i obyczajowych, [w:] „VADE NOBISCUM”, vol. IV, Drukarnia i Wydawnictwo „Piktor” s. c., Łódź 2010, s. 201-210.
 2. Niewinne wiersze dla dzieci czy propaganda od najmłodszych lat? O twórczości Siergieja Michałkowa, „Polisemia”. Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2/2010 (2), http://www.polisemia.com.pl/numer.php?id=5&art=16.
2009
 1. Dziecięca fascynacja światem wojny – „Syn pułku” Walentina Katajewa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X, Literaturoznawstwo, pod red. naukową E. Komorowskiej i A. Porchawki-Mulickiej, Volumina.pl, Szczecin 2009, s. 106-113.
 2. Przemoc psychiczna wobec dzieci jako środek wychowania nowego człowieka w ZSRR – na podstawie wspomnień członków rodzin represjonowanych, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X, Kulturoznawstwo, pod red. naukową E. Komorowskiej i D. Dziadosz, Volumina.pl, Szczecin 2009, s. 253-260.
 3. Mit Arteku jako arkadia radzieckiego dzieciństwa, [w:] Dziecko a świat dorosłych, red. naukowa M. Duda, B. Gulla, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2009, s. 143-164.
 4. Wizerunek Władimira Putina w kontekście katastrofy okrętu podwodnego „Kursk”, [w:] Wizerunek prezydentów Federacji Rosyjskiej w polskich mediach (2000-2008), red. naukowa M. Smoleń, J. Diec, Drukarnia i Wydawnictwo Platan, Kraków 2009, s. 13-17.
 5. Великопостный обряд повешения Иуды как признак народной религиозности, [w:] Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання, Зборнік навуковых прац удзельнікаў, III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, (Мінск, 29–30 красавіка 2009 г.), БДКУМ, Мінск 2009,  s. 81-83.
Recenzje
 1. Национальная гуманитарная наука в мировом контексте, опыт России и Польши, отв. ред: Е. Аксер, И. Савельева, Москва 2010, „Politeja” 1 (15)/2011, s. 563-568.

  Copyright © 2017 by Anna Kadykało